--

Instalaterski radovi

Elektroinstalaterski radovi

Za objekat kategorije A: Predviđen je priključak na NN mrežu prema uslovima nadležne Elektodistribucije

Napajanje objekta električnom energijom predviđeno je sa distributivne niskonaponske mreže kablom PPOO-A 4x25 mm2. Napon na koji se priključuje objekat treba da je 0,4 kV, maksinalna snaga 11,04 kW. Merenje utroška električne energije vrši se pomoću trofaznog trosimetričnog dvotarifnog brojila klase tačnosti 2, 3x230/400V, niskonaponski jednopolni automatski osigurači klase “C” nazivne struje od 3x16A koji se ugrađuje u polisterski orman mernog tipa POOM-1 koji se nalazi na najbližem stubu NN mreže.

U prizemlju objekta se nalazi RT sa osiguračima za napojne vodove potrošača. Električne instalacije su uzidne a RT se izrađuje prema tipizaciji nadležne distribucije.

Elektro Radovi1
Elektro Radovi2
Elektro Radovi3
Elektro Radovi4

Vodoinstalaterski radovi

Za objekat kategorije A: Predviđen je priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu prema uslovima komunalnog preduzeća.

Instalaciju vodovoda i kanalizacije projektovati i izvesti prema važećim propisima i standardima.

Spoljašnji razvod uraditi TPE cevima ND25 (ø20), NP10. Unutrašnji razvod vodovoda izvesti polipropilenskim NP 10 cevima za snabdevanje toplom i hladnom vodom.

U kupatilu predvideti sleđeće sanitarhe uređaje:

  • jednu WC-e solju sa nisokomontažnim vodokotlićem za ispiranje -jedan umivaonik sa jednoručnom stojećom baterijom sa 2EKventila.
  • jednu tuš kabinu sa jednoručnom zidnom tuš baterijom
  • i pratećom galanterijom (držač toalet papira, držač sapuna, ogledalo sa keramičkim etažerom i držač peškira)
  • jedan električni bojler od 80L.
  • jedan priključak za veš mašinu.

U WC-u predvideti sledeće sanitarne uređaje :

  • jednu WC-e šolju sa nisokomontažnim vodokotlićem za ispiranje
  • jedan umivaonik sa jednoručnom stojećom baterijom sa 2EKventila.

U kuhinji izvesti priključak za jednoručnu stojeću bateriju sa 2EK ventila i odvod za sudoperu.

Snabdevanje pijaćom vodom obezbediti priključenjem instalacije na uličnu vodovodnu mrežu.

Odvođenje otpadnih voda obezbediti priključenjem kanalizacione instalacije objekta na uličnu kanalizacionu mrežu.

Kanalizacionu mrežu u objektu izvesti PVC cevima odgovarajućeg preseka i na način koji je predviđen propisima.

Vodoinstalaterski1
Vodoinstalaterski2
Vodoinstalaterski3
Vodoinstalaterski4

Napomena:
Svaka izmena projekta koja utiče na konstrukciju objekta može se vršiti samo u saglasnosti sa projektantom.

Dimenzije i vrste toplotnih izolacija u sklopovima fasadnih zidova, plafona, poda, kao i vrste fasadne stolarije i način zastakljivanja će biti definisani na osnovu proračuna u Elaboratu energetske efikasnosti i ovde su dati iskustveno.