--

Montažne kuće - Građevinski radovi

Nakon obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišenje terena i skidanje humusa u sloju d=15cm, a potom ručni iskop kanala za trakaste temelje. Temeljne trake se fundiraju na dubinu od minimalno 80cm, i betoniraju nabijenim betonom MB20 preko stabilizovanog tampona šljunka d=10cm. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB20 u dvostranoj oplati i završavaju se armirano-betonskim serklažima. Debljina zidova je 25cm, a visina 33 cm od kote trotoara. Između soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne zbijenosti. Preko nabijene zemlje između soklenih zidova postavlja se tampon šljunka d=10cm, koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20, d=10cm u koju se u donjoj zoni pre betoniranja postavlja armatuma mreža Q221.

Zemlja1
Zemlja2
Zemlja3
Zemlja4

Preko podne ploče prizemlja radi se hidroizolacija od vrućeg premaza bitumena i jednog sloja "kondora" d=4mm, u prvoj fazi pre montaže, i to na način da se radi hidroizolacija u trakama širine 50cm ispod temeljaca, a u drugoj fazi posle montaže objekta i na preostaloj površini poda sa izvođenjem preklopa sa već postavljenim trakama u širini od 10cm i međusobnim varenjem na preklopu, odgrevanjem lepenke.

Montazne Kuce Kucevo04
Montazne Kuce Kucevo05
Montazna Kuca Slovacka01
Montazna Kuca Slovacka02

Nakon montaže izrađuje se dimnjak od prefabrikovanih elemenata koji imaju keramičku cev za odvod gasova ø16 cm oko koje je postavljena izolacija od presovane kamene vune i betonski plašt. Za svaki dimnjak predvideti po jedan element sa otvorom za čišćenje koji se zatvara vratancima od pocinkovanog čeličnog lima i jedan element sa priključkom za peć. Dimnjak se iznad krovne ravni završava prefabrikovanom dimnjačkom kapom. Elementi za izradu dimnjaka su domaće proizvodnje u kvalitetu istom ili sličnom kao što je proizvod "Keramike’-Mladenovac. Iznad platonske ravni u krovnoj konstrukciji zbog prostome stabilnosti, dimnjak se čeličnim profilima, prema detalju iz projekta, vezuje za krovnu konstrukciju.

Oko objekta rade se trotoari širine 30cm d=10cm, od nabijenog betona MB20. Ispod trotoara postavlja se tampon šljunka d=1 Ocm.